• home
 • onze werkzaamheden
 • de werkplaats
 • fotogallery
 • contact


Algemene Voorwaarden (AV) van Arco Loonstra Bekleding Totaal.

 

 

 1. Deze AV maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Arco Loonstra Bekleding Totaal (ALBT) en opdrachtgevers.

 2. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden door ALBT wordt schriftelijk gegeven middels ondertekening van een opdrachtbevestiging.

 3. ALBT voert de opdrachten uit naar beste weten en kunnen , rekening houdend met de staat waarin het object waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht verkeert.

 4. De opgegeven prijs en levertijd zijn bij benadering; bij dreigende overschrijding van de prijs ( meer dan 10%) en/of termijn ( meer dan 14 dagen) treedt ALBT in overleg met opdrachtgever. Indien dit overleg niet binnen 14 dagen tot een voor beide partijen acceptabel resultaat leidt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Opdrachtgever blijft onverminderd verplicht om de alsdan reeds verrichte werkzaamheden en de in dat kader aangeschafte materialen te betalen.

 5. Het object waaraan door ALBT werkzaamheden worden verricht ( veelal old-timer auto’s) blijft gedurende de tijd dat de opdracht loopt, zowel tijdens het actief uitvoeren van werkzaamheden, stalling als vervoer, geheel voor risico van opdrachtgever. ALBT zal steeds redelijke zorg betrachten. Opdrachtgever is verplicht het object tijdens de periode dat de opdracht loopt tegen getaxeerde waarde te verzekeren en verzekerd te houden. Het desondanks niet of niet volledig verzekeren van het object en/of weigering van de verzekeraar om niet of niet geheel uit te keren komen geheel voor risico van opdrachtgever. ALBT kan slechst aansprakelijk gehouden worden bij grove schuld of opzet.

 6. ALBT is niet aansprakelijk voor gevolgschade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door onvolkomenheden in het geleverde werk.

 7. ALBT staat niet in voor de kwaliteit van door de opdrachtgever aangeleverde materialen. Kleur en materiaalkeus van door ALBT te leveren materialen door opdrachtgeven zijn definitief. Indien later aanpassingen worden opgedragen leidt dat tot meerwerk en prijsverhoging.

 8. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen worden de werkzaamheden pas aangevangen nadat 30% van de overeengekomen richtprijs is aanbetaald. Het resterend deel van de richtprijs wordt, al dan niet in delen door ALBT in rekening gebracht. Niet tijdige betaling ( binnen 14 dagen) door opdrachtgever geeft ALBT het recht om de werkzaamheden stil te leggen en om het object achter te houden ( retentierecht) totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

 9. Particulieren betalen a contant of per pin. Zakelijke klanten betalen binnen 14 dagen nadat ALBT de werkzaamheden (deels) in rekening heeft gebracht, na het verstrijken van de betalingstermijn heeft ALBT het recht om over het te vorderen bedrag zonder aanzegging een rente gelijk aan de wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts heeft ALBT alsdan het recht om de buitgerechtelijke kosten in rekening te brengen.

 10. Bij aflevering wordt het werk door opdrachtgever gecontroleerd. Klachten die niet binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk zijn gemeld bij ALBT worden niet meer in behandeling genomen. Eventuele herstelwerkzaamheden worden verricht in de werkplaats van ALBT binnen redelijke tijd na melding, waarbij opdrachtgever verantwoordelijk is voor transport en transportkosten.